Selfdiagostics OÜ privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise tingimused

 

 1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Selfdiagnostics OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

 1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2.5. Kliendi eraldi antud nõusoleku alusel võib Selfdiagnostics.com otseturustuse korras edastada turunduslikke teadaandeid (uudiskiri, kampaaniapakkumised, loosimised, rahuloluküsitlused vms) telefoni, e-posti, SMS-i ja teiste e-kanalite teel. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, saates vastava teate e-postile info@selfdiagnostics.com. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures.

 

 1. Klientide isikuandmete töötlemine

Andmete kogumise allikad: saame andmed sinult endalt ja läbi sinu poolt teenuste kasutamise.

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.5. Arvelduskonto number;

3.1.6. Maksekaardi detailid;

3.1.7. Esindatava ettevõtte nimi;

3.1.8. Muud andmed, mille oled ise teenuse osutamise käigus meile avaldanud.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f).

 1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat või kuni isik esitab soovi olla unustatud.  

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Everypay ASile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

 1. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@selfdiagnostics.com.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 1. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe info@selfdiagnostics.com kaudu.

 

 

Selfdiagnostics.com e-poe küpsiste kasutamistingimused

Selfdiagnostics.com e-poe küpsiste kasutustingimused kirjeldavad erinevaid küpsiste tüüpe, mida veebilehega seoses kasutatakse. Selfdiagnostics.com veebilehe omanikuks ja haldajaks on Selfdiagnostics OÜ aadressil Veerenni 40a, Tallinn, 10138, tel 623 1236 ja e-kiri info[at]selfdiagnostics.com. Küsimuste korral võtke meiega ühendust info[at]selfdiagnostics.com.

 1. Mis on küpsis?

Küpsised (cookies) võimaldavad meil säilitada Sinu arvutis väikesemahulisi andmeid saidi külastamise kohta. Küpsiste ülesanne on aidata veebisaitidel toimida paremini ja tõhusamalt – näiteks Sind ära tundes ja mäletades informatsiooni, mis teeb Sinu jaoks veebisaidi kasutamise mugavamaks.

Esimese ja kolmanda osapoole küpsised

Veebilehitseja laadib küpsised alla, kui külastad saiti esmakordselt. Järgmisel korral, kui külastad saiti samast seadmest, saadetakse küpsis ja selles talletavad informatsioon tagasi selle loonud saidile (esimese osapoole küpsis) või mõnele muule veebisaidile, millele see kuulub (kolmanda osapoole küpsis).

Kolmandate osapoolte küpsised paigaldatakse juhul, kui oled nende lehtedele sisse loginud ja külastad meie saiti. Meil ei ole mõjuvõimu nende veebisaitide küpsiste sätete üle. Kui keeldud kõikide küpsiste kasutamisest, ei kasutata esimese ega kolmanda osapoole küpsiseid.

Püsi- ja seansiküpsised

Sõltuvalt kestusest tehakse vahet „püsiküpsistel“ ja „seansiküpsistel“.

Püsiküpsis on Sinu arvutis talletatav küpsis, kuni see kaotab kehtivuse või kui Sa selle kustutad.

Seansiküpsis kustutatakse aga juba siis, kui sulged veebilehitseja.

 1. Kuidas haldan küpsiseid?

Keeldumine küpsiste kasutamisest

Sul on võimalus nõustuda küpsiste kasutamisega, mis võimaldab Sul piiranguteta kasutada saidi külastamisel kõiki funktsioone. Kui keeldud rangelt vajalike küpsiste kasutamisest, võib see mõjutada Sinu kasutajakogemust ja funktsionaalsust saidi külastamisel. Kui keeldud kõikide küpsiste kasutamisest, deaktiveeritakse nii esimese kui kolmanda osapoole küpsised. Peale selle kustutatakse ka esimese osapoole küpsised, kuid me ei saa kustutada kolmandate osapoolte küpsiseid.

Küpsiste deaktiveerimine ja/või kustutamine veebilehitseja kaudu

Teise võimalusena ja/või lisaks saad küpsiste sätteid muuta oma veebilehitsejas. Küpsiste sätted leiad oma veebilehitseja „tööriistade“, „valikute“ või „eelistuste“ alt.

 1. Millist liiki küpsiseid kasutame?

Järgnevalt on loetletud erinevat tüüpi küpsised, mida nii meie kui kolmandad osapooled saidil kasutame: rangelt vajalikud küpsised, jõudlusküpsised, funktsionaalsed küpsised, suunatud küpsised ja sotsiaalmeediaküpsised.

Rangelt vajalikud küpsised: rangelt vajalikud küpsised tagavad funktsioonid, ilma milleta ei saaks Sa saiti kasutada.

Jõudlusküpsised: küpsiseid kasutatakse selleks, et saaksime statistilist informatsiooni meie saidi jõudluse kohta (nt külastuste arvutamine ja liiklusallikad).

Funktsionaalsed küpsised: need küpsised võimaldavad saidil meeles pidada Sinu otsuseid ja pakkuda täiustatud ning personaalsemaid funktsioone. Siia kategooriasse võivad kuuluda ka kolmandate osapoolte küpsised.

Suunatud küpsised:  küpsised koguvad informatsiooni Sinu tegevuste kohta antud saidil ning teistel saitidel, et pakkuda Sulle suunatud reklaame. Kõiki neid küpsiseid haldavad teised ettevõtted, mille tööriistu Sa nende tõkestamiseks kasutada saad.

Sotsiaalmeediaküpsised:  sotsiaalmeediaküpsised koguvad informatsiooni sotsiaalmeedia kasutamise kohta, et luua Sinu profiili.

Järgnevas tabelis on esitatud nimekiri kõikidest erinevatest küpsisetüüpidest, mida nii meie kui kolmandad osapooled saidil kasutame.

Vajalikud

wc_cart_hash_# Salvestab külastaja ostukorvi sisu küpsisena.
wc_fragments_# Salvestab külastaja e-poe sisselogimise informatsiooni.
elementor Kasutatakse seoses lehe WordPressi teemaga ja sisu muutmisega reaalajas.
njt_gdpr_allow_permissions Salvestab küpsiste nõusoleku. Kestvus : 365 päeva

Eelistused

sessiooniküpsis Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised – kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Neid kasutatakse näiteks ostukorvi sisu meelde jätmiseks.
Has_js Kontrollib ja jätab meelde, kas javascript on brauseris lubatud.

Kestvus: sessioon.

_sharethis_cookie_test_

 

Kasutatakse kontrollimiseks, kas kasutaja veebilehitseja toetab küpsiste kasutamist Kestvus: sessioon.
id_visitor_lang_js Salvestab keele-eelistuse

Kestvus: püsiv.

wpml_browser_redirect_test Salvestab keele-eelistuse.
wp-wpml_current_language

 

Viib veebilehe kasutaja otse sobiva mitmekeelse sisu juurde vastavalt veebilehitseja keelele.

Kestvus: 1 päev.

 

Statistika

_ga Kasutatakse Google Analytics nimelise funktsionaalsuse töös. Registreerib külastaja unikaalse identiteedi. Kasutatakse statistika kogumiseks eesmärgiga analüüsida, kuidas külastaja veebilehte kasutab.

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Kestvus: 2 aastat.

_gat Kasutatakse Google Analytics’i töös veebikogemuse kiirendamiseks.

Kestvus: sessioon.

_gid Kasutatakse Google Analytics töös. Registreerib külastaja unikaalse identiteedi. Kasutatakse statistika kogumiseks veebiliikluse analüüsimisel.

Kestvus: sessioon.

vuid (vimeo.com)

 

Kogub andmeid kasutaja külastuste kohta sellel veebilehel, nt milliseid lehti on loetud. Kestvus: 2 aastat.

Turundus

Fbp Kasutatakse Facebooki töös. Peamine küpsis, mis aitab välja töötada sobivamaid reklaamipakkumisi.

Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Kestvus: 3 kuud.

Fr Kasutatakse Facebooki töös. Peamine küpsis, mis aitab välja töötada sobivamaid reklaamipakkumisi.

Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Kestvus: 3 kuud.

Tr Kasutatakse Facebooki töös. Peamine küpsis, mis aitab välja töötada sobivamaid reklaamipakkumisi.

Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Kestvus: 3 kuud.

 1. Muudatused infos

Meil on õigus küpsiste poliitikat alati muuta. Veebilehe külastaja on kohustatud regulaarselt kontrollima käesoleva lehekülje sisu, et tutvuda küpsistepoliitika uuenduste või muudatustega.

 

Name Description Enable ?
Cookie We use cookies to provide a personalised experience for our users.
Facebook Pixel Third party service for managing advertisement activities related to the resource via Facebook
Google Analytics Used for aggregated statistics to improve user experience on the resource.